RADA RODZICÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBECKU

2009/2010

 

 
 

PRZEWODNICZĄCY:  DARIUSZ ULMAN

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: ELŻBIETA OCHMAN

SEKRETARZ: HALINA TRYBUS

SKARBNIK: GRZEGORZ NYZIK

 

 

 
 

 

UCHWAŁA Nr 3/2009

Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lubecku

z dnia 27 października 2009r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lubecku

 

Na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. z 2004r.  Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 16 i § 20 ust. 3 Statutu Zespołu Szkół w Lubecku

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lubecku, uchwala co następuje:

 

§1

Uchwala się Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lubecku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik Nr 1

 do Uchwały Nr 3/2009

 z dnia 27 października 2009r.

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW  

 

Zespołu Szkół w Lubecku

 

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

 

§ 1

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

 

1/ art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r., Dz. U.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2/ Statut Zespołu Szkół w Lubecku.  

§ 2

1.      W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Zespołu Szkół
w Lubecku”
.

2.      Rada Rodziców jest organem szkolnym. 

§ 3

Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania, zasady podejmowania uchwał i przeprowadzania wyborów, oraz  zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

      

 § 4

1.       Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół
w Lubecku.

2.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły i przedszkola.

3.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

a)      Dyrektora,

b)      Radę Pedagogiczną,

c)      Radę Rodziców,

d)     Samorząd Uczniowski.

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  ZADANIA  RADY  RODZICÓW 

§ 5

1.      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2.      Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

3.      Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2)      gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

3)      zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a)    zapoznania z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w szkole,

b)   uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce oraz porad w sprawie dalszego kształcenia,

c)    udostępnianie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)   uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

e)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;

4)      Określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ  III

ORGANIZACJA  DZIAŁANIA  OGÓŁU  RODZICÓW  I  RADY  RODZICÓW

§ 6

1.      Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców oddziału.

2.      Wybory do Rady rodziców są przeprowadzane corocznie, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

3.      Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Oddziałową Radę Rodziców” składającą się
z 3 osób.

4.      Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.

5.      Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

1)   Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

2)   Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

6.      Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w czasie kadencji Rady.   

7.      Zarząd Rady Rodziców składa się z 4 członków, w tym: przewodniczącego,
z-cy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Zarząd dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

8.       Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.

§ 7

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

§ 8

Członkowie oddziałowych rad  rodziców (i jednocześnie Rady Rodziców) z klas programowo najstarszych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad – zostają zastąpieni przez członków oddziałowych rad rodziców z klas nowo zorganizowanych.

 

ROZDZIAŁ  IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICOW I JEJ ORGANY 

§ 9

1.      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.      Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.

3.      Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców.

4.      Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

5.      Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz zarządu Rady Rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ  V

WYBORY  DO  ORGANÓW  RADY  RODZICÓW 

§ 10

1.      Wybory do Rady Rodziców (oddziałowej rady rodziców), zarządu Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.      Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczb miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoja zgodę na kandydowanie.

3.      Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4.      Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowane.

5.      Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

ROZDZIAŁ  VI

RAMOWY  PLAN  PRACY  RADY  RODZICÓW   I  JEJ  ORGANÓW 

§ 11

1.      Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2.      Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek oddziałowych rad rodziców z najmniej 3 oddziałów, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej bądź Zarządu Rady Rodziców– złożone do Przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 12

1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne a zarząd Rady na swoje posiedzenia może zapraszać dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2.      Posiedzenia zarządu Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców.

§ 13

1.          Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.

2.          Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek zarządu Rady Rodziców, Rady Rodziców, oddziałowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób.

3.          Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej musza mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 14

Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy samych rodziców, oddziałowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ  VII

ZASADY  GROMADZENIA  I  WYDATKOWANIA  FUNDUSZY  RADY  RODZICÓW

§ 15

1.      Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły
z następujących źródeł:

1)   ze składek rodziców,

2)     z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i firm,

3)   z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

4)   z innych źródeł.

§ 16

1.      Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego.

2.      Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Zarząd Rady Rodziców.

3.      Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

4.      Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, wysokość składki może być zróżnicowana.

§ 17

1.      Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców”, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ  VIII

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW. 

 

§ 18

1.      Zarząd Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.

2.      Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

3.      Operacji wpłat i wypłat środków finansowych Rady Rodziców dokonuje skarbnik wraz
z przewodniczącym Rady Rodziców.

4.      Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ  IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1.      Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.

2.      W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – Zarząd Rady Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.

§ 20

Członkowie oddziałowych rad rodziców, zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg. procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 21

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Lubecku”.